معرفی سخنران تدکس میدان ساعت

اگر کسی را میشناسید که با محتوای تدکس میدان ساعت متناسب باشد از طریق فرم زیر ایشان را به ما معرفی کنید

معرفی چندباره یک سخنران هیچ تاثیری بر روی انتخاب این شخص نخواهد داشت و افراد به صورت جداگانه برسی میشوند

ممنون از اینکه ما رو برای همراهی انتخاب کردید
به زودی در ارتباط خواهیم بود